ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

The Phuphan Place Sakon Nakhon Rajabhat University

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  •      
  • ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
  •      


หน่วยงาน :  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถานที่ตั้ง :  อาคารเอนกประสงค์โรงแรมภูพานเพลซ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ :  042-970096-99  เบอร์โทรสาร :  042-970098  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  232
เว็บไซต์ :  http://phuphanplace.inc.snru.ac.th
Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.